artykuł nr 1

Zarządzenie nr 234/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2015

OR.0050.234.2015

Zarządzenie Nr 234/2015
Wójta Gminy Kłomnice
  z dnia 08.12.2015r  

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2015 rok oraz na podstawie art.257, art.258 ust.1 pkt.1, i art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego:
- Nr FBI.3111.158.15.2015 z dnia 26.11.2015r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 33 000,00zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
a także w związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015 rok jak w załączniku nr 1.

§ 2


Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

  • zmniejszenie dochodów     33 000,00zł
  • zmniejszenie wydatków     33 000,00zł

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 183 KB