artykuł nr 1

Zarządzenie nr 226/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2015

OR.0050.226.2015
Zarządzenie Nr 226/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 20.11.2015r
 
 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.
 
 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 z późn. zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 225/2015 z dnia 20.11.2015r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2015 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów 19 900,00zł
- zwiększenie wydatków 16 079,00zł
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2148 KB