artykuł nr 1

Zarządzenie nr 225/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2015

OR.0050.225.2015
 
Zarządzenie Nr 225/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 20.11.2015r
 
 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r. 
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2015 rok oraz na podstawie art.257, art.258 ust.1 pkt.1, i art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W związku z decyzją Wojewody Śląskiego:
- Nr FBI.3111.214.10.2015 z dnia 13.11.2015r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 16 079,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń,
- Nr FBI.3111.124.12.2015 z dnia 13.11.2015r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 1 821,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- Nr FBI.3111.93.34.2015 z dnia 16.11.2015r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 2 000,00zł. z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
a także w związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015 rok jak w załączniku nr 1.
 
§ 2
 
Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów     19 900,00zł.
- zwiększenie wydatków     19 900,00zł
 
Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 183 KB