artykuł nr 1

Zarządzenie nr 222/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.11.2015

OR.0050.222.2015

 
ZARZĄDZENIE Nr 222/2015
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia 16 listopada 2015r.
 
 
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „BURZA 2015” na terenie Gminy Kłomnice
Na podstawie § 5 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150), Zarządzenia Nr 14/15 Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego, Planu realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim w 2015 roku oraz Planu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Zarządzeniem ustala się przedsięwzięcia niezbędne do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Kłomnice ćwiczenia obronnego pk. „BURZA 2015”, zwanego dalej „ćwiczeniem”.
Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w dniu 24 listopada 2015r. na terenie powiatu częstochowskiego, na podstawie porozumienia organizatorów ćwiczenia: Starosty Częstochowskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu częstochowskiego.
 
§ 2
Ćwiczeniem obronnym pk. „BURZA 2015” na poziomie powiatu kieruje Starosta Częstochowski.
 
§ 3
Kierownictwo ćwiczenia w Gminie Kłomnice stanowią
Kierownik ćwiczenia obronnego pk. „BURZA 2015” w Gminie Kłomnice - Wójt Gminy Kłomnice.
Zastępca kierownika ćwiczenia (ćwiczący wójt) – Zastępca Wójta Gminy Kłomnice.
 
§ 4
W ćwiczeniu w Gminie Kłomnice udział wezmą: 
 • Stały dyżur Wójta Gminy Kłomnice;
 • Obsada Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Kłomnice
 • Personel Urzędu Gminy Kłomnice zaangażowany w realizację zadań operacyjnych;
 • Podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne:
 • Organizacje i osoby realizujące zadania ujęte w „Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Kłomnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 
§ 5
Celem ćwiczenia w Gminie Kłomnice jest:
 • Weryfikacja i doskonalenie wybranych procedur wykonawczych zadań operacyjnych oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłomnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 • Sprawdzenie skuteczności sposobu przekazywania informacji oraz poleceń w systemie stałych dyżurów organizowanych przez Wojewodę Śląskiego, w tym powiadamiania podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Kłomnice.
 • Podnoszenie umiejętności uczestników ćwiczenia (realizujących zadania operacyjne) w zakresie współdziałania organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej z przedstawicielami administracji wojskowej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Przygotowanie ćwiczących do prawidłowego identyfikowania zagrożeń występujących na obszarze kraju, województwa, powiatu i gminy oraz skutecznego wykorzystania do tego posiadanych zasobów.
 • Doskonalenie nawyków w kierowaniu podległymi strukturami organizacyjnymi oraz realizowaniu zadań powierzonych przez Wojewodę Śląskiego.
 
§ 6
Zobowiązuję Inspektora ds. OC i wojskowości do:
 • aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru oraz danych teleadresowych na potrzeby ćwiczenia;
 • przeprowadzenia szkolenia dla uczestników ćwiczenia, w tym zapoznanie z dokumentami organizacyjnymi, wzorami dokumentów oraz sytuacją wyjściową do ćwiczenia;
 • udzielenia pomocy merytorycznej ćwiczącym;
 • współpracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych uczestniczących w ćwiczeniu;
 • sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia i przesłanie
 • do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zarządzeniu Nr 14/15 Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego ”.
 
§ 7
Zobowiązuje pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 
§ 8
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Kłomnice.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.