artykuł nr 1

Zarządzenie nr 221/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2015

 

OR.0050.221.2015
Zarządzenie Nr 221/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 13.11.2015r
 
Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z póź. zm.)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w formie jak w § 1 zostanie przedłożony w terminie do 15 listopada 2015 roku.
§ 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.