artykuł nr 1

Zarządzenie nr 220/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.11.2015

 

OR.0050.220.2015
Zarządzenie Nr 220/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 13.11.2015r
 
w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2016 rok
 
Na podstawie art. art. 233,238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z póź. zm.)
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Przedstawia się Radzie Gminy Kłomnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach Projekt budżetu Gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Projekt uchwały budżetowej gminy na 2016 r. w formie jak w § 1 zostanie przedłożony w terminie do 15 listopada 2015 roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.