artykuł nr 1

Zarządzenie nr 216/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2015

 OR.0050.216.2015

ZARZĄDZENIE Nr 216/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 2 listopada 2015 roku
 
zmieniające w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1a oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 60.XI.2015 z dnia 19.08.2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022.
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 171/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022 wprowadza się zmiany polegające na tym, że :
1/ w § 1 pkt 8, 10 i 11 otrzymują brzmienie :
„ 8/ Jarosław Policiński – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach,
 10/ Bożena Lara – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
 11/ Sylwia Kuban – Inspektor ds. gospodarki odpadami”,
2/ harmonogram ustalony w § 3 otrzymuje brzmienie :
 
 
Działanie
Czas realizacji
Powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii
1 września 2015
Opracowanie ankiety badawczej
 
1 września – 4 września 2015
Spotkania informacyjne i badania ankietowe wśród mieszkańców
4 września – 31 października 2015
Prace związane z opracowaniem części Strategii dotyczącej charakterystyki gminy
15 września – 31 października 2015
Powołanie i prace zespołów problemowych
1 listopada – 30 listopada 2015
 
Analiza zebranych ankiet i ustaleń
z zespołów problemowych
1 listopada – 15 listopada 2015
Przygotowanie projektu Strategii
1 listopada – 30 listopada 2015
 
Konsultacje projektu Strategii z mieszkańcami
1 grudnia – do 31 grudnia 2015
Spotkanie konsultacyjne – konferencja
ws. głównych założeń projektu Strategii
do 18 grudnia 2015
Uchwalenie Strategii przez Radę Gminy Kłomnice
do 31 grudnia 2015
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.