artykuł nr 1

Zarządzenie nr 199/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2015

 

OR.0050.199.2015
 
Zarządzenie Nr 199/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 05.10.2015r
 
 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2015 rok oraz na podstawie art.257, art.258 ust.1 pkt.1, i art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W związku z decyzją Wojewody Śląskiego:
- Nr FBI.3111.241.7.2015 z dnia 30.09.2015r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 5 900,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych,
- Nr FBI.3111.11.36.2015 z dnia 29.09.2015r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 16,09zł. przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- Nr FBI.3111.219.5.2015 z dnia 29.09.2015r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 6 748,65 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
a także w związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015 rok jak w załączniku nr 1.
 
§ 2
 
Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów     12 632,56zł.
- zwiększenie wydatków     12 632,56zł
 
Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 174 KB