artykuł nr 1

Zarządzenie nr 196/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.10.2015

 OR.0050.196.2015
 
 
Zarządzenie Nr 196/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 01 października 2015 r.
 
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.), zarządza co następuje:
 
§ 1
1. Powierzam Panu Jarosławowi Policińskiemu – instruktorowi ds. kulturalno-wychowawczych pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.
2. Powierzenie pełnienia obowiązków następuje od dnia 01 października 2015 r. do czasu powierzenia tego stanowiska kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
 
§ 2
Zobowiązuję równocześnie Pana Jarosława Policińskiego do wykonywania wszelkich obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, zgodnie z przepisami i udzielonym pełnomocnictwem.
 
§ 3
Powierzenie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, następuje za zgodą pracownika.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.