artykuł nr 1

Uchwała Nr 96.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 Uchwała Nr 96.XVIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art.20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jt. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala:
§ 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice oraz przyporządkowuje się im następującą wartość punktową:
Lp.
Kryterium
Liczba punktów
1
Dziecko objęte obowiązkiem przedszkolnym,  ubiegające się o przyjęcie do przedszkola
35
2
Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, uczą się w trybie dziennym lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu pow. 5 godzin
20
3
Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, uczą się w trybie dziennym lub wykonują rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin
10
4
Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
15
5
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola/oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Kłomnice
5
6
Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, przy której znajduje się przedszkole/ oddział przedszkolny
5
§ 2. Za podstawę potwierdzenia spełniania powyższych kryteriów przyjmuje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.