artykuł nr 1

Uchwała Nr 95.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 

Uchwała Nr 95.XVIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 grudnia 2015 r Nr 90.XVII.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (Monitor Polski z 2015r., poz. 735), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r. ( Monitor Polski z 2015r., poz. 1029)
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 grudnia 2015 roku Nr 90.XVII.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, wprowadza się zmianę polegająca na tym, że zapis tekstu § 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.