artykuł nr 1

Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 Uchwała Nr 94.XVIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Budżetu Gminy na 2016 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51, ust 1 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art 89  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236  art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3, ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 późn. zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 36 423 822 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1,w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 36 273 822 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 150 000,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 35 518 606,00 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2,w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 34 263 528,00 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 833 390,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18 023 183,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 810 207,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące  1 145 809,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 564 329,00 zł
d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 720 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 1 255 078,00 zł,
§ 2. Ustala się nadwyżkę w wysokości 905 216,00 zł,która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek: pożyczki 154 216,00zł, kredyty 751 000,00zł. Pozostała kwota rat kredytów w wysokości 500 000,00zł zostanie spłacona zaciągniętą na ten cel pożyczką.
§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 590 000,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 495 216,00 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera  plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
1. Limit na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 100 000,00 zł,
3. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 000 000,00 zł.
§ 5. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.
§ 6. Gmina w 2016 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 416 750,00 zł. Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice  do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa  w roku następnym.
2. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE do kwoty 2 000 000,00 zł.
3. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 90 000,00 zł.
5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000,00 zł.
6. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 100 000,00 zł.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
§ 9. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.
§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 3 441 427,00 zł.
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 79 800,00 zł.
3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 536 395,00 zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na  podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 8 000,00 zł. Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 220 000,00 zł.
§ 13. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 930 000,00zł oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 1 068 000,00 zł.
§ 14. Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2016 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 15. Objaśnienia do projektu Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2016 rok (materiały informacyjne) zawiera zał. nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 16. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki:
Załączniki od 1 do 7 113 KB