artykuł nr 1

Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 Uchwała Nr 93.XVIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Kłomnice”
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015r, poz.1515) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 140/XXVI/96 z dnia 18.12.1996r w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Kłomnice”
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§1. Nadać tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Kłomnice” Panu Jędrzejowi Moderskiemu
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Uzasadnienie15 KB