artykuł nr 1

Uchwała Nr 69.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015

 

Uchwała Nr 69.XIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30.09.2015r
 
w sprawie: wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu
Rejonowego w Częstochowie.
 
Na podstawie art.160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów
powszechnych /Dz.U.z 2015r poz.133 z późn.zm./
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:
 
§1. Dokonać wyboru ławników w składzie jak w załącznikach Nr 1, 2, 3.
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.