artykuł nr 1

Uchwała Nr 64.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

 

UCHWAŁA Nr 64.XI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19.08.2015r.
 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015 – 2027
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., Nr 86).
 
Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
W uchwale Rady Gminy Kłomnice Nr 19.V.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015 – 2027 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:
1/ Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2027 stanowiąca załącznik nr 1 do zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2/ Załącznik nr 2 do zmienianej Uchwały Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3/ Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2015 – 2027 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.