artykuł nr 1

Uchwała Nr 63.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

Uchwała Nr 63.XI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19.08.2015.
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
 
w Uchwale Nr 18.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015r. w sprawie Budżetu Gminy na 2015 rok.
§ 1
W związku z zamiarem :
1. Realizacji inwestycji pn. Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudowa ul Łąkowej w ms. Kłomnice i ubieganiem się o otrzymanie na ten cel dotacji w kwocie 2081587 zł z ŚUW, oraz emisją obligacji w kwocie 2100 000 zł pokrywającą udział własny w tej inwestycji.
2. Realizacji zadania pn. Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice i przyznana na ten cel dotacją w kwocie 15000 zł oraz pożyczki w kwocie 15000 zł ze środków NFOŚiGW,
oraz bieżącą realizacją budżetu, należy dokonać zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2015 rok.
§ 2
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów   - 2 096 587 zł
- zwiększenie przychodów - 2 115 000 zł
- zwiększenie wydatków -   4 211 587 zł
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1147 KB