artykuł nr 1

Uchwała Nr 62.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

 

Uchwała Nr 62.XI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie emisji obligacji
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238),
 
Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Gmina Kłomnice wyemituje 2.100 (słownie: dwa tysiące sto) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
§ 2
 
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na współfinansowanie zadania pn. ” Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w miejscowości Kłomnice„ oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
§3
 
1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) Seria A15 o wartości 500.000,00 zł,
2) Seria B15 o wartości 500.000,00 zł,
3) Seria C15 o wartości 600.000,00 zł,
4) Seria D15 o wartości 500.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona do 30 grudnia 2015 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kłomnice.
 
§ 4
 
1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) obligacje serii A15 i B15 zostaną wykupione w 2026 r.,
2) obligacje serii C15 i D15 zostaną wykupione w 2027 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
§ 5
 
1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
§ 6
 
1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kłomnice w latach 2015 - 2027.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kłomnice lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2026 - 2027.
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 
§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.