artykuł nr 1

Uchwała Nr 61.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

Uchwała Nr 61.XI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19.08.2015r.
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Zaciągnąć w 2015 roku pożyczkę w kwocie 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”.
 
§ 2
 
Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Kłomnice z deklaracją wekslową.
 
§ 3
 
Spłata nastąpi w latach 2016 – 2019 z dochodów własnych Gminy.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
W bieżącym roku do wniosku o uzyskanie dofinansowania na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice” zostało zakwalifikowane 30 gospodarstw. Deklarowana ilość wyrobów zawierających azbest od zainteresowanych wyniosła łącznie 54,10 Mg.. Po rozeznaniu cen rynkowych oszacowano, iż na wykonanie przedmiotowego zadania potrzebna będzie kwota 30 000,00 zł brutto. Oferowana forma dofinansowania to dotacja ze środków NFOŚiGW w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczka ze środków WFOŚiGW do 50% kosztów kwalifikowanych (jednak nie mniej niż 35%).