artykuł nr 1

Uchwała Nr 60.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

 Uchwała Nr 60.XI.2015
Rady Gminy w Kłomnicach
z dnia 19.08.2015r

 
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata2016-2022.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, z późn. zm. Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.Przystępuje się do opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016 – 2022.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Kłomnicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie

 Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy w nowej perspektywie czasowej podyktowane jest m.in. następującymi przesłankami:

 - koniecznością weryfikacji i zmian dotychczasowych kierunków rozwoju Gminy , wynikających z  oceny jego dotychczasowej użyteczności (pierwsza i ostatnia strategia z 2002 r).

- uwzględnienie aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców,

- dostosowaniem jej do dokumentów strategicznych opracowanych dla nowej perspektywy finansowania w skali kraju, województwa i powiatu, co będzie podstawą do przygotowywania dokumentów programowych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych w ramach programów finansowanych w okresie 2014 – 2020.

Lokalna Strategia jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli też we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. Dzięki jej opracowaniu  zwiększy się wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych oraz co jest warte podkreślenia planowanie strategiczne przyczyni się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian.