artykuł nr 1

Uchwała Nr 58.XI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2015

Uchwała Nr 58.XI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19.08.2015r
 
w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn: „Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w miejscowości Kłomnice”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) oraz art..3 ust.1 pkt 3,art.8 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) w związku z art.216 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm. )
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:
§ 1
1. Przyjmuje się do realizacji zadanie pn. „Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w miejscowości Kłomnice”.
2. Zakres rzeczowy oraz wysokość dotacji na realizację powyższego zadania określone zostaną w zawartej umowie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.