artykuł nr 1

Uchwała Nr 57.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

 

Uchwała Nr 57. X.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 03.06.2015r
 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nieznanice dotyczącego zmiany przedsięwzięć
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, z późn.zm.) oraz art.7 ust. 4 w zw. z art. 5 ust.10 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r poz. 301)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uwzględnia się ponownie uchwalony wniosek sołectwa Nieznanice w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.