artykuł nr 1

Uchwała Nr 51.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

 

Uchwała 51.X.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 03.06.2015
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
w Uchwale Nr 18.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015r. w sprawie Budżetu Gminy na 2015 rok.
§ 1
W związku z licznymi zebraniami sołeckimi w sprawie zmiany przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok oraz bieżącą realizacją dochodów i wydatków należy dokonać zmian w Budżecie na 2015 rok.
§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 nie wpływają na kwotę ogółem wydatków.
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
 Zał. nr 5 do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załączniki nr 1 i 2214 KB