artykuł nr 1

Uchwała Nr 50.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

Uchwała 50.X.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 03.06.2015
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2014 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz. 330 z póź. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1.   Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury Gminy Kłomnice: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok, w skład których wchodzi:
- bilans,
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa.
 2. Sprawozdania finansowe samorządowych instytucji kultury stanowią załączniki do niniejszej uchwały
- sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 1
- sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury – załącznik Nr 2
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.