artykuł nr 1

Uchwała Nr 49.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

Uchwała 49.X.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 03.06.2015
 
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2014 rok,
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Kłomnice za 2014 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice absolutorium, informacją o stanie mienia, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.