artykuł nr 1

Uchwała Nr 48.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2015

Uchwała 48.X.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 03.06.2015
 
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z póź. zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2014 rok Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2014 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.