artykuł nr 1

Uchwała Nr 47.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015

Uchwała Nr 47.VIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28.04.2015r
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach
 
Na podstawie art.229 pkt 3 z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r, poz.267 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013r, poz.594 z późn.zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:
 
§1.
Uznać skargę z dnia 11.03.2015r na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach wniesioną przez P. E. Kowalik zamieszkałą w Rzerzęczycach za nieuzasadnioną.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.