artykuł nr 1

Uchwała Nr 28.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

 

Uchwała Nr 28.VI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27.02.2015
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi RZERZĘCZYCE
 
Na podstawie art.18 ust.2.pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:
 
§ 1. Nadaje się nazwę następującej ulicy:
 a/ drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6855
 - ulica Pogodna / zał.graf.nr 1 /
§ 2. Układ graficzny przebiegu ulicy zgodnie z mapą ewidencji gruntów w skali 1:2000 -
 -załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Śląskiego
 

 

Załączniki:
Załącznik nr 1247 KB