artykuł nr 1

Uchwała Nr 27.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

UCHWAŁA NR 27.VI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27.02.2015
 
w sprawie: zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r.,poz.594 z późn.zm.), oraz  art.12 § 2, § 11-13, w związku z

art.13a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21,poz.112 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Kłomnice
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 158/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, wprowadza się następującą zmianę:
W załączniku nr 1 do uchwały, w pozycji 7 tabeli, dotyczącej obwodu głosowania nr 7 w kolumnie „Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej” zapis „Szkoła Rzeki Wielkie
ul. Główna 11 42-270 Kłomnice” zastępuje się wyrazami: ”Przedszkole Rzeki Wielkie ul. Główna 11 42-270 Kłomnice”.
 
§ 2.Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Kłomnice oraz zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.