artykuł nr 1

Uchwała Nr 24.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

 UCHWAŁA NR 24.VI.2015
RADA GMINY KŁOMNICE
z dnia 27.02.2015

 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice
 
Na podstawie art. 18 ust.2.pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. N r 180, poz. 1493, z późn.zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice Uchwala, co następuje:
 
§1
 
Przyjmuje się Program Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§3
 
Traci moc Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 10/111/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 178 KB