artykuł nr 1

Uchwała Nr 23.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015

 

UCHWAŁA NR 23.VI.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27.02.2015r
 
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 w Gminie Kłomnice.
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późn.zm.) oraz art.4¹ ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r.,poz.1356 z późn.zm.)
 
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 o treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.Traci moc uchwała nr 252/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015r.

 

Załączniki:
Załącznik nr 124 KB