artykuł nr 1

Uchwała Nr 22.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015

 

UCHWAŁA NR 22.V.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 23.01.2015r
 
w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 9,art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( Dz.U. z 2012r., poz.406 z późn. zm.) oraz art. 10 oraz art. 13 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012r., poz.642 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy Kłomnice dotyczących zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także w celu uproszczenia struktur zarządzania w kulturze, wyraża się zamiar dokonania z dniem 01 sierpnia 2015 roku połączenia instytucji kultury tj: Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Kłomnicach, zwane dalej „Centrum”.
3. Siedziba Centrum mieścić się będzie w Kłomnicach, a terenem działania będzie obszar Gminy Kłomnice.
 
§2. Przedmiotem działania Centrum będzie :
- wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej,
- zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz
- uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy Kłomnice z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.
 
§ 3. Treść uchwały wraz z podaniem uzasadnienia przyczyn połączenia instytucji kultury, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kłomnice.
 
§ 4. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu uzyskania opinii do Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.
 
§ 5. Po otrzymaniu opinii, o których mowa w § 4 Wójt Gminy Kłomnice wystąpi do ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, o wydanie zgody na połączenie instytucji kultury, o których mowa w § 1 ust.1.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 115 KB