artykuł nr 1

Uchwała Nr 18.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015

 

 UchwałaNr 18.V.2015
Rady
Gminy Kłomnice
 z dnia 23.01.2015r
 
 
w sprawie: Budżetu Gminy na 2015 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art 89  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236  art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885  późn. zm.)
 
  Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 40 756 088,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1,w tym:
 
1) dochody bieżące w wysokości   36 238 922,00 zł,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 35 547,00 zł
 
2) dochody majątkowe w wysokości      4 517 166,00 zł,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 210 166,00 zł
 
2.Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości   38 659 363,00 zł
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2,w tym:
 
1) wydatki bieżące w wysokości 34 408 090,00 zł,
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 704 902,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane       17 593 779,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   10 111 123,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące   1 536 109,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      4 495 259,00 zł
d) programy z udziałem środków  Unii Europejskiej     41 820,00 zł
e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego     630 000,00 zł
 
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 251 273,00 zł,
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu Unii Europejskiej 2 796 688,00 zł
 
§ 2
 
Ustala się nadwyżkę w wysokości 2 096 725,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek tj.:
- spłata kredytów 1 103 583,00 zł
- spłata pożyczek 993 142,00 zł
 
§ 3
 
Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 295 482,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 392 207,00 zł.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera  plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.
 
§ 4
 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
1. Limit na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 2 005 626,00 zł,
2. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 527 934,00 zł,
3. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 000 000,00 zł.
 
§ 5
 
Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.
 
§ 6
 
Gmina w 2015 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 406 660,00 zł. Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 7
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 8
 
Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice  do:
1. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków  UE do kwoty 2 005 626,00 zł.
2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
3. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 40 000,00 zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  do kwoty 2 000 000,00 zł.
5.Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie
527 934,00 zł.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
8. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
 
§ 9
Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
 
§ 10
 
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł .    
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 11
 
1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 3 303 866,00 zł.
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 74 900,00 zł.
3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 486 193,00 zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na  podstawie  porozumień z organami administracji rządowej to kwota 1 000,00 zł.
 
Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 205 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 205 000,00 zł.
 
§ 13
 
Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  w kwocie 930 000,00zł oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy  w kwocie 1 630 000,00 zł.
 
§ 14
 
Uzasadnienie do  Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2015 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 15
 
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.