artykuł nr 1

Uchwała Nr 101.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 UCHWAŁA NR 101.XVIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2015

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2009-2016
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015, poz. 1515) w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U z 2015r, poz 349)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdzić zmianę Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2009-2016 przyjętą Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 28.12.2015 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia