artykuł nr 1

Uchwała Nr 100.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 Uchwała Nr 100.XVIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia statutu Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje
§ 1. Przyjmuje się statut Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załączniki:
Załącznik nr 117 KB