artykuł nr 1

Uchwała Nr 99.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 Uchwała Nr 99.XVIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2015 r

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 6.II.2014 z dnia 8.12.2014rw sprawie powołania składów
 
osobowych komisji stałych Rady Gminy
 Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r, poz.1515) oraz § 53 Statutu Gminy Kłomnice przyjętego Uchwałą Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011r
uchwala się, co następuje:
§1. W związku ze zmianą Przewodniczącego Rady Gminy w uchwale Nr 6.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.12.2014r w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy wprowadza się zmiany polegające na tym, że:
1) w § 1 ust.1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12. Andrzej Śpiewak”,
2) w § 1 ust.3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10. Andrzej Śpiewak”.
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.