artykuł nr 1

Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

 Uchwała Nr 97.XVIII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2015r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027.
 
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłomnice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań:
 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 5. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała Nr 19.V.2015 z dnia 23.01.2015
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.
Załączniki:
Załącznik nr 3181 KB
Załącznik nr 294 KB
Załącznik nr 1103 KB