artykuł nr 1

Uchwała Nr 90.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2015

 Uchwała Nr 90.XVII.2015
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 10 grudnia 2015 r.

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (Monitor Polski z 2015r., poz. 735), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r. ( Monitor Polski z 2015r., poz. 1029)
Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   410,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   820,00 zł
2) równej lub wyższej niż 12 ton
 
Dopuszczalna masa całkowita
2 osie
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
12
15 i więcej
15
400,00
560,00
560,00
1240,00
 
 
3 osie
 
Stawka podatku w złotych
12
23 i więcej
23
660,00
1 010,00
1010,00
1560,00
 
 
4 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
12
29 i więcej
29
1 030,00
1 630,00
1 630,00
2 410,00
         
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 960,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
2 osie
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne
Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
12
31 i więcej
31
560,00
1 384,00
910,00
1 910,00
 
3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
12
40 i więcej
40
1 220,00
1 690,00
1 700,00
2 510,00
4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy   562,00 zł
5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
1 oś
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne
Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
12
25 i więcej
25
330,00
380,00
480,00
560,00
 
2 osie
Stawka podatku w złotych
12
38 i więcej
38
840,00
1126,00
1 280,00
1 680,00
 
3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
12
38 i więcej
38
668,00
922,00
940,00
1 270,00
6) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Mniejszej niż 22 miejsca
Równej lub wyższej niż 22 miejsca
Stawka podatku w złotych
740,00
1 000,00
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 9.III.2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.