artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA II KWARTAŁY 2014 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA II KWARTAŁY 2014 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za II kwartały 2014r.
II kwartały 2014 roku zamknęły się nadwyżką w kwocie 767 224,03 zł, przy planowanym na rok 2014 deficycie w wysokości 7 908 725,02 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 19 762 446,21 zł  oraz zrealizowano wydatki w wysokości 18 995 222,18 zł.
W II kwartałach 2014r. spłacono kredyty i pożyczki  w kwocie  416 400,00 zł. Jednocześnie nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji  na dzień 30.06.2014r. wyniosło 15 769 122,98 zł, co stanowi  ok.35% planowanych dochodów ogółem.