artykuł nr 1

Protokół Nr I/2014

 

Protokół Nr I/2014
z pierwszej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 1 grudnia 2014r
 
Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014r na dzień 1 grudnia 2014 r została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Kłomnice na kadencję 2014-2018.
Pierwszą sesję otworzył i prowadził do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy najstarszy wiekiem z nowo wybranych radnych p. Stanisław Matuszczak.
Na początku obrad p. Matuszczak stwierdził, że sesja jest prawomocna ponieważ uczestniczą w niej wszyscy radni t.j. 15 osób.
Następnie powitał Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej p. Janusza Bławata wraz z członkami tej komisji i wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach.
Zgodnie z porządkiem obrad sesji p. Matuszczak oddał głos p. Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej, który przedstawił sprawozdanie z wyborów w dniu 16 listopada 2014r a członkowie wręczali kolejno wybranym radnym zaświadczenia stwierdzające o wyborze na radnego.
Po wręczeniu zaświadczeń Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej złożył gratulacje i życzenia nowo wybranym radnym.
Prowadzący sesję p. Matuszczak podziękował p. Bławatowi i poinformował, że kolejnym ważnym punktem posiedzenia jest złożenie ślubowania przez radnych i poprosił wszystkich o powstanie.
p. Matuszczak odczytał rotę ślubowania j.n.:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców „ i wyczytując kolejno radnych z nazwiska i imienia prosił o wypowiadanie słowa „ślubuję „ z możliwością dodania zdania „ tak mi dopomóż Bóg”.
Wywoływani kolejno radni wypowiadali zdanie „ślubuję”- większość dodawała „tak mi dopomóż Bóg”.
Prowadzący obrady p. Matuszczak podziękował wszystkim radnym, złożył im gratulacje i stwierdził, że radni po złożeniu ślubowania objęli mandat radnego Rady Gminy Kłomnice.
Następnie p. Matuszczak zaproponował dalszy porządek obrad do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy:
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice:
a) omówienie sposobu głosowania na Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy,
b)zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
c)prezentacja kandydatów,
d)przeprowadzenie głosowania tajnego.
e)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7.Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego Seniora i uchwalenie dalszego porządku obrad.
- Kto jest za przyjęciem w/w porządku obrad ?
- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.
Prowadzący obrady stwierdził, że Rada przyjęła zaproponowany dalszy porządek obrad pierwszej sesji jednogłośnie.
ad. pkt. 4
Padł wniosek formalny, by Komisja Uchwał i Wniosków składała się z 5 osób.
Prowadzący sesję zaproponował, by Komisja Uchwał i Wniosków składała się z 3 osób.
Za 5 – cio osobowym składem głosowało 6 radnych, natomiast za 3- y osobowym składem głosowało 3 radnych.
Rada przyjęła jednogłośnie, by powołać Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 5 –ciu radnych j.n.:
1)   Łapeta Jarosław
2)   Milczarek Wojciech
3)   Politański Sylwester
4)   Jurczyk Sławomir
5)   Wilkoszewski Kazimierz
ad. pkt 5
Rada powołała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w składzie:
1)   Koza Anna
2)   Nalewajka Małgorzata
3)   Szymczyk Wojciech
ad. pkt 6
P. Sekretarz omówiła zasady przeprowadzenia głosowania tajnego dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z opracowanym Regulaminem – jak w załączeniu.
Rada w/w Regulamin przyjęła jednogłośnie.
Prowadzący sesję zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy:
Zgłoszono dwóch kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy:
1)   Wilk Andrzej
2)   Śpiewak Andrzej
p. Matuszczak poprosił kandydatów o przedstawienie się, co uczynili m.in.
- p. Wilk Andrzej – mam 48 lat, żonaty, dwoje dzieci, pracuję w Cementowni Rudniki, swoją działalność społeczną rozpocząłem 33 lata temu działając w ZMW, działałem w LKS Zawada, byłem Prezesem Straży, od 12 lat jestem sołtysem a od 4 lat radnym i jeśli Państwo zdecydujecie, że to ja mam być przewodniczącym Rady Gminy, to dołożę wszelkich starań by jak najwięcej zrobić dla dobra naszej gminy.
- p. Śpiewak Andrzej – moja działalność społeczna jest bardzo długa, jestem strażakiem, Prezesem LKS ORKAN w Rzerzęczycach, byłem fundatorem pierwszego placu zabaw w gminie, pracuję w firmie ciepłowniczej jako mistrz, byłem radnym, członkiem Zarządu tej Gminy, myślę że jako przewodniczący miał bym tu dużo do zrobienia.
Prowadzący sesję podziękował kandydatom za przedstawienie się i poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym kartki do głosowania i kolejno odczytywała nazwiska radnych, którzy po skreśleniu swojego kandydata na przewodniczącego Rady wrzucali je do urny.
Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Koza Anna odczytała protokół z głosowania, z którego wynikało, że radni nie wybrali przewodniczącego w I turze , ponieważ kandydaci otrzymali jednakową liczbę głosów t.j. 7 a jeden głos był nieważny.
Prowadzący sesję poinformował, że musi być przeprowadzona II tura wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy i poprosił Komisję Skrutacyjną o ponowne przeprowadzenie głosowania tajnego.
Komisja ponownie rozdała kartki do głosowania i po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca tej komisji odczytała protokół z głosowania, z którego wynika że przewodniczącym Rady Gminy Kłomnice został p. Śpiewak Andrzej - za głosowało 8 radnych.
Radny Wilk otrzymał 7 głosów – protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania – jak w załączeniu.
p. Matuszczak pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice i przekazał dalsze prowadzenie obrad.
Nowo wybrany Przewodniczący Rady podziękował tym, którzy obdarzyli go zaufaniem i oddali na niego głos a radnemu seniorowi za prowadzenie sesji i zaproponował dalszy porządek obrad:
1.   Wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.
2.   Komunikaty, wolne wnioski.
3.   Zamknięcie obrad I sesji rady Gminy.
W/w dalszy porządek obrad Rada przyjęła jednogłośnie.
Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na V-ce przewodniczącego Rady Gminy:
Zgłoszono dwóch radnych:
1)   p. Łapeta Jarosław
2)   Jędras Celina
W/w kandydaci przedstawili się j.n.:
1)   p. Łapeta Jarosław – radnym jestem już cztery kadencje, przez dwie byłem Przewodniczącym Rady Gminy, byłem członkiem Zarządu. Staram się zawsze godnie reprezentować naszą gminę i sprawnie prowadzić sesje. Jeśli Państwo obdarzycie mnie zaufaniem, to dalej będę kontynuować tą funkcję.
2)   p. Jędras Wiesława – myślę że nie zawiodę jeśli Państwo powierzycie mi tą funkcję, obecnie jestem sołtysem i zostałam wybrana radną. Mam dużo czasu, bo nie pracuję. Będę starała się uczciwie i sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków.
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Rozdano kartki do głosowania i po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Koza Anna odczytała wyniki głosowania tajnego zgodnie z którym Z-cą Przewodniczącego Rady Gminy została wybrana p. Jędras Wiesława – protokół w załączeniu.
(p. Jędras otrzymała poparcie 9 radnych a p. Łapeta J. – 6 radnych).
Milczarek W.- odczytał projekt uchwały Nr 2/I/2014 w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.
Nastąpiło głosowanie – za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję p. Śpiewak stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.
Przewodniczący Rady pogratulował wyboru p. Jędras Wiesławie i przeszedł do kolejnego punktu t.j. wolne wnioski, komunikaty.
P. Sekretarz Gminy poinformowała, że na radnych spoczywa złożenie oświadczenia majątkowego, które należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia, w którym objęło się mandat radnego. Druki tego oświadczenia przygotuje pracownik obsługi Rady Gminy.
- Głos zabrał p. Przech Henryk, który poinformował, że działające w gminie Lokalne Forum Obywatelskie i Samorządowe ma m.in. w swoich założeniach współpracę z organami samorządowymi, pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy nadmieniając, że ma nadzieję, że powierzenie tej funkcji będzie wiązało się z demokracją bezpośrednią.
Następnie głos zabrała p. Burzyńska Lidia, która złożyła nowo wybranym radnym najserdeczniejsze życzenia , podkreślając że ma nadzieje, iż mandat ten będzie wykorzystany dla rozwoju naszej gminy.
Głos zabrał również Wójt Adama Zając gratulując wyboru nowo wybranym radnym.
Ponieważ nie było więcej spraw , Przewodniczący zamknął I sesję Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
 
Protokołowała:
Insp.ds. Rady Gminy
Jolanta Bieda