artykuł nr 1

Protokół Nr XXXVI/2014

Protokół Nr XXXVI/2014
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 30.07.2014 r
 
W sesji Rady Gminy wzięło udział 14 radnych.
XXXVI sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący p. Łapeta Jarosław, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca wraz z pracownikami Urzędu Gminy, radnych powiatowych w osobach p. Lidii Burzyńskiej i p. Jana Miarzyńskiego, Głównego Projektanta Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłomnice p. Pawła Duś, dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, sołtysów i wszystkich pozostałych mieszkańców gminy, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, po czym stwierdził że sesja jest prawomocna.
Przewodniczący Rady nawiązał do smutnej informacji dotyczącej śmierci radnego Andrzeja Nalewajka i pożegnania go w niedzielę, w którą odbył się jego pogrzeb prosząc wszystkich o powstanie i uczczenie jego pamięci minutą ciszy, co wszyscy obecni na sali uczynili.
Następnie przewodniczący zgodnie z Postanowieniem Nr 7/2014 zaproponował porządek obrad XXXVI sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje ?
Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad j.n.:
- jako pkt.6a) – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
- jako pkt.8e)) – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji wraz ze zgłoszonymi przez Wójta propozycjami:
- za przyjęciem porządku obrad wraz z dodatkowymi punktami głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on następująco:
1.Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy i powitanie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęci proponowanego porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Przyjęcie interpelacji i zapytań,
a)podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
7.Przyjęcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kłomnice- podjęcie uchwały.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego,
c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027,
e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
9.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz
informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
10.Komunikaty, Wolne wnioski.
11. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice – uchwała.
12.Zamkniecie obrad sesji.
ad.pkt.4
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją na sali. Każdy kto chciał, mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi, po czym zaproponował by przyjąć go bez odczytania. Dodał jeszcze, że po przyjęciu przez Radę jest on zamieszczany w BIP Urzędu Gminy.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem protokołu bez odczytania głosowali wszyscy radni.
ad.pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1)   Ciastek Janusz
2)   Juszczyk Piotr
3)   Koza Stanisław
ad.pkt.6
Interpelacji na piśmie nie było.
Zapytania zgłosili j.n.:
1)   Sołtys Rzek – nawiązał już do zimy i zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o kierowanie do odśnieżania samochodu OSP z Pacierzowa a nie z Karczewic, który jest za wielki i nie może wszędzie wjechać (tak było w ostatnim okresie zimowym).
Więcej zapytań nie było.
ad.pkt.6a)
Koza S.- odczytał projekt uchwały Nr 289/XXXVI/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Wójt zgłosił poprawkę do w/w projektu uchwały, by w § 1 dopisać „w dniu 25.07.2014r”.
Przewodniczący Rady ponownie nawiązał do śmierci radnego Andrzeja Nalewajka podkreślając, że odszedł wzorowy radny i sołtys, który był człowiekiem bardzo skromnym, dobrym kolegą i tak niedawno bo na ostatniej sesji w dniu 13 czerwca jeszcze był z nami.
Dodał jeszcze, że jest to dla nas bardzo bolesne i bardzo przykre, a do tego był jeszcze młodym człowiekiem i jest godny naszej pamięci.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały:
- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.7
Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 288/XXXVI/2014 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kłomnice.
Przewodniczący przedstawił Głównego Projektanta Planu p. Pawła Duś i Kierownika działu, która nadzorowała opracowywanie tego planu Panią Bożenę Lara, informując że będą odpowiadali na zadawane pytania.
Przypomniał również, że plan ten był opracowywany dość długo bo od 2003 roku a już jest opracowywane nowe studium. Ten plan nie jest idealny, ale dłużej nie ma co już wstrzymywać jego przyjęcia i nie hamować innych działań. Było sześć wyłożeń planu, 239 wniesionych uwag z czego uwzględniono 70 a nie uwzględniono 169 głownie z tego powodu, że nie było tego w naszym studium. Proszę o zgłaszanie uwag.
P. Kmiecik Piotr z Rzerzęczyc – zwrócił się w swoim imieniu jak i sąsiadów z wnioskiem do Rady Gminy o nie przekształcanie w planie zagospodarowania działek w Rzerzęczycach (położone blisko stawów) przeznaczonych pod zabudowę na działki usługowo rekreacyjne.
- W październiku 2012roku napisałem zażalenie do Przewodniczącego Rady Gminy, że nie zgadzam się na taką zmianę przeznaczenia tych działek. Sprawa budowy stajni w granicy sąsiadującej działki i hodowli koni ciągnie się właśnie od tego roku.
Główny Projektant p. Duś- te działki zostały przeznaczone na usługi turystyczne zgodnie z obowiązującym obecnie Studium. Ta osoba chce prowadzić usługi turystyczne, na pocieszenie jest to, że nie wprowadzono tu budowy zagrodowej.
p. P.Kmiecik- ale te działki były budowlane.
p. Duś P.- Pan mówi o starym planie, w którym te działki były budowlane, wg. Studium są tu usługi turystyczne. Jest w nowym planie wniesiona uwaga częściowa, która jest uwzględniona, że nie ma budowy zagrodowej, a sama usługa nie będzie uciążliwa.
p. P.Kmiecik – czyli liczy się dobro jednego mieszkańca a nie większości mieszkańców ? Niestety będę musiał wejść na drogę sądową z Urzędem w tej sprawie.
Sołtys Śpiewak A.- pisaliśmy również wnioski do planu ale nie mamy żadnej odpowiedzi i nie wiemy, czy zostały one uwzględnione czy nie. Uważam, że powinno się odpisać, bo ja jako petent nic nie wiem,
p. Lara B.- procedura uchwalania planu rządzi się innym prawem i nie obowiązuje tu KPA. Wyłożenie planu jest odpowiedzią na złożone wnioski. W trakcie wyłożenia są organizowane konsultacje z mieszkańcami gminy. Przy takiej ilości uwag fizycznie jest niemożliwe informowanie każdego mieszkańca. Ustawa mówi wyraźnie, że po to są wyłożenia by zapoznać się czy wniosek jest załatwiony pozytywnie czy nie.
Wójt- jeżeli składa się wniosek, to można sprawdzać u p. Lary.
P. Burzyńska zwróciła się z zapytaniem, czy takie konsultacje były też w Skrzydlowie ?
p. Lara – jeśli chodzi o wnioski z tego roku, to są to wnioski do Studium, który jest w trakcie opracowywania i takie konsultacje będą organizowane pod koniec roku, myślę że uda się to już w październiku.
Radny Ligocki- dobrze się stało, że wreszcie ten plan będzie przyjęty po tylu latach, bo gmina
dużo wydaje na decyzje o warunkach zabudowy. Dobrze się stało, że niektóre wnioski są uwzględnione, źle się natomiast stało że z planu usunięto obwodnicę Kłomnic. Ogólnie dobrze, że ten plan w końcu będzie.
Wójt- kwestia wydawania warunków zabudowy ma swoje plusy i minusy, ponieśliśmy pewne koszty ale wiele ludzi mogło się wybudować.
Ustalenia nowego planu muszą być zgodne z e Studium. Są to znów dobre i złe strony. Trzy razy zmieniała się ustawa, każda wniesiona poprawka była ponownie dawana do analizy i zaczynało się od początku. Błędem było, że Rada Gminy podjęła uchwałę by opracować plan dla całej gminy a nie dla poszczególnych sołectw. Zaczęliśmy opracowywanie nowego Studium i będą organizowane konsultacje społeczne. Mamy również świadomość, że ten plan wymaga poprawek. Stąd prośba, by na zebraniach sołeckich które będą organizowane brać w nich udział i tam zgłaszać swoje wnioski.
Łapeta J.- plan ten był opracowywany na bazie obowiązującego Studium, które było opracowane jak istniał jeszcze Zarząd Gminy. Wtedy nie było jeszcze takiej wiedzy ze strony społeczeństwa i udział w konsultacjach był bardzo mały.
Jeśli chodzi o obwodnicę Kłomnic to temat Dyrekcji Dróg Krajowych, która kpi sobie z nas. Gmina musiała by wykupić grunty. W naszej gminie cały czas jest tendencja do terenów budowlanych, ale musimy patrzeć strategicznie, bo gdzieś musimy pracować, muszą być też usługi. Jeżeli ktoś decyduje się mieszkać na wsi, to kwestie uciążliwości też trzeba przyjąć. Proszę do tematu podchodzić bez emocji.
p.Duś P.- jeśli chodzi o obwodnicę to jest w planie zabezpieczony teren jako rolny i możliwość budowy tej obwodnicy nie jest zablokowany w przyszłości.
Przewodniczący podkreślił, że jest to bardzo istotna informacja.
Więcej zapytań dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego nie było.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że po wielu latach uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.8
a)   Koza S.- odczytał projekt uchwały Nr 290/XXXVI/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice – do treści projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29 lipca.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
b)   Juszczyk P. – odczytał projekt uchwały Nr 291/XXXVI/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego – do projektu uchwały uwag nie było.
Głos zabrał Wójt, który poinformował zebranych że od paru już lat gmina nasza współpracuje z powiatem w zakresie finansowania budowy i remontów dróg powiatowych, które znajdują się na terenie naszej gminy. Ta uchwała również dotyczy takiej pomocy sporządzenia dokumentacji na zadanie pn. „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku Kruszyna- Zdrowa- Kłomnice, podkreślając że te drogi powiatowe są największymi jeśli chodzi o nasilenie ruchu drogowego. Nadmienił również, że wiąże się to niestety z ograniczeniami własnych inwestycji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w uchwałę:
- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
c)   Ciastek J.- odczytał projekt uchwały Nr 292/XXXVI/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r – do projektu uchwały nikt nie wniósł zastrzeżeń.
Przewodniczący poinformował zebranych, że propozycje zmian w budżecie gminy na 2014r były szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
d)   Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 293/XXXVI/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027 – do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący dodał, że uchwała ta jest konsekwencją podjętych wcześniej zmian w budżecie gminy.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
e)   Ciastek J.- odczytał projekt uchwały Nr 294/XXXVI/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014:
- radny Wiśniewski Leszek poinformował Przewodniczącego, że wstrzyma się od głosu, ponieważ nie zgadza się z zapisem w pkt.4 „Obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schroniskach dla zwierząt”. O tym powinny zadecydować względy medyczne.
Prowadzący sesję nadmienił, że projekt tej uchwały był również omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciwnych nie było,
- wstrzymał się od głosu – 1 radny.
Prowadzący sesję stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę – jak w załączeniu.
ad.pkt.9
Wójt odpowiedział na zadane wcześniej pytania j.n.:
ad. sołtys z Rzek – teraz nie mogę Panu odpowiedzieć, bo musimy przeanalizować z pracownikami jak będzie odbywało się odśnieżanie przy pomocy jednostek OSP. Problem, o którym Pan mówi, to taki że samochód nie mieścił się, ale ostatniej zimy nie było co odśnieżać. Ośnieżanie dróg gminnych odbywa się innymi prawami. Tu najważniejsze jest ustalenie kolejności odśnieżania, np. w pierwszej kolejności są drogi dojazdu dzieci do szkół.
- Jeśli chodzi o działalność międzysesyjną to byłem na zwolnieniu lekarskim. Jest to okres realizacji zadań inwestycyjnych, podpisywania rożnych umów, będą robione nakładki na drogi. Powstają w Kłomnicach inwestycje takie jak: zagospodarowanie „Dołów” na plac rekreacyjno- sportowy, budowa targowiska przy ul. Zdrowskiej, choć nie wszyscy są z tego zadowoleni. To targowisko obecne będzie przeniesione i jest realizowane na bazie udziału w Programie unijnym.
-W tym roku jesteśmy organizatorami dożynek powiatowych, współorganizatorem jest Starosta Powiatowy. Spodziewamy się dużej ilości gości. Jest to droga do promocji gminy, naszych zespołów. Występy ich na pewno będą się cieszyć popularnością. Sołectwa też organizują swoje imprezy, zawody a to cieszy, bo dzieci i młodzież mają zorganizowany czas.
Sołtys Śpiewak poruszył temat dotyczący używania i wylewania dużych ilości wody z hydrantów przez firmę, która buduje targowisko, co obciąży nas mieszkańców.
- Co przejeżdżam, to firma wylewa wodę, czy tu coś można zrobić?
Wójt- z tego co wiem, to firma wypompowuje wodę, może zagęszczali piach, nie wiem. Była tam oddana nowa nitka wodociągowa. Sprawdzę to i zorientuję się jak to wygląda.
Radny Wilk skierował pytanie do Radnego powiatowego p. Miarzyńskiego:
- na odcinku drogi Śliwaków-Kłomnice, był demontaż kabla telefonicznego, w wyniku czego droga jest zniszczona, czy będzie tu coś naprawiane?
Łapeta J.- podejmujemy uchwały dotyczące pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych, chodzi o kwestię współpracy w zakresie ustaleń technicznych na pewnych odcinkach tych dróg, by takie ustalenia były z nami radnymi, sołtysami jako przedstawicielami społeczności.
Miarzyński J.– wspólnie ustalamy założenia do tych inwestycji, na które dostajemy środki unijne.
- Jeśli chodzi o zapytanie radnego Wilka, to Telekomunikacja wystąpiła do Zarządu Dróg by mogli przystąpić do remontu kabli, sprawa ta powiatowi jest znana , coś musimy zrobić by naprawić szkody.
Następnie p. Miarzyński poinformował zebranych o działalności Starostwa m.in.:
- scalenie Witkowice-Chorzenice, w maju została wydana decyzja zatwierdzająca siec dróg po scaleniowych, większość tych dróg jest zgodna z planem zagospodarowania. Został wybrany już projektant. Rada Scaleniowa przy udziale Gminy zatwierdziła hierarchię ważności tych dróg i technologie przebudowy czy budowy. W czerwcu i lipcu zakończono wyłożenie projektu scalenia Witkowic i Chorzenic. Jest kilka zastrzeżeń, będzie to rozpatrywane. Żeby scalenie było ważne, musi je podpisać 50% właścicieli . Z Witkowic zapoznało się z projektem scalenia 70% właścicieli, natomiast jest problem w Chorzenicach bo zapoznało się tylko 20%. Musimy wybrać nowego przewodniczącego rady Scaleniowej, bo był nim p. Nalewajka Andrzej. We wrześniu będzie decyzja zatwierdzająca scalenie i rolnicy będą wchodzić już na nowe działki.
- W lipcu były duże opady deszczów i został zniszczony przepust koło p. Jurczyka przed Pacierzowem do którego przyczyniły się bobry, które zrobiły tamę, zablokowały przepust i woda przelała się. Była interwencja jednostek OSP i koparki. Przepust trzeba naprawić, są szkody.
Został wykonany projekt drogi Kłomnice-Rzerzęczyce. Będzie wycinka 69 drzew.
-Wybrano projektanta drogi Kłomnice-Zdrowa-Kruszyna, udział gminy jest tu 35 tys. zł.
- Brak jest natomiast zainteresowania na projektowanie drogi Borowno-Witkowice-Rzerzęczyce-Skrzydlów.
- Sprawa drogi DK-1 – w związku ze stanowiskiem samorządów 3 lipca była wizyta w Ministerstwie i spotkanie z wiceministrem Zbigniewem Rymasiewiczem, było zgłoszonych sześć postulatów i sprawa DK-91 przez Kłomnice.
- Było przesłane stanowisko w tej sprawie mieszkańców Kłomnic (376 podpisów), w odpowiedzi jest że między ul. Sądową a Kościołem jest wykonane przejście dla pieszych, a odnośnie chodnika, to że jest już zrobiony.
Radny Miarzyński nadmienił, że na posiedzeniu Zarządu w Starostwie był m.in. temat wyborów do powiatów, ubywa nam mieszkańców w naszej gminie, zagrożony jest okręg wyborczy naszej gminy, wskaźnik wynosi 2,52 co daje nam jeszcze trzech radnych do powiatu.
- W/w poruszył jeszcze temat opracowywanego Studium Transportu, który robi firma wybrana przez Miasto Częstochowa i podzielone jest na dwie części.
Pytań do radnego powiatowego nie było.
O głos poprosił mieszkaniec Garnka, który zwrócił się do Wójta z zapytaniem czy jest możliwość, by doprowadzona była woda do tych domów, gdzie jeszcze nie ma wodociągu ?
Wójt- to dotyczy części Garnka rzadko zamieszkałych. Są problemy, ale projekt jest w trakcie realizowania, koszt jednak przekracza nasze możliwości. Ja rozumiem potrzebę, że woda powinna być. Jest tam 7 domów w tym 4 zamieszkałe sezonowo. W tym roku jest to niemożliwe. Gmina stanie przed dużym zadaniem, bo musimy budować nowe ujęcia wody, bo te co są, są już stare. Projekt opracowywany jest na całą gminę, doraźnie jest opracowywana cała gospodarka wodna gminy przez ekspertów, a w przyszłym roku będziemy starać się coś już działać.
Pan z Garnka- to nie tylko ul. Leśna ale i Południowa, nie wiem dlaczego nie ma tu wodociągu?
Wójt- bo ludzie nie chcieli, wtedy działały komitety budowy wodociągów, dopiero jak była powódź to ludzie zdecydowali się o budowie wodociągów. Poinformujemy Państwa o decyzjach.
Pan z Garnka – kiedy p. Wójt przewidywał by ten wodociąg ?
Wójt – maksymalny czas to dwa lata.
Pan z Garnka- satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, ta woda jest bardzo potrzebna.
Radny Ciastek nadmienił, że posiada od tych mieszkańców deklaracje i cały czas ma na uwadze tą sprawę i będzie się kontaktował z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady poinformował o planowanym wyjeździe studyjnym radnych i sołtysów w dniach 26-28 września do Kazimierza, jeśli będą chętni proszę zapisywać się w biurze Rady – koszt od osoby 200,- do 250,- zł.
Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę, po której poprosił o pozostanie samych radnych, ponieważ jest do podjęcia jeszcze jedna uchwała.
Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że od Prezydenta RP wpłynęło pismo o rozpatrzenie skargi, która wpłynęła od mieszkanki Garnka na Wójta Gminy Kłomnice w sprawie mieszkania socjalnego (odczytanie skargi, wyjaśnień przygotowanych przez merytorycznego pracownika Urzędu Gminy) . Nadmienił, że sprawa ta była szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji i odczytał projekt uchwały Nr 295/XXXVI/2014 z zapisem, że skarga na Wójta jest nieuzasadniona.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokołowała: /-/ J. Bieda
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice:  mgr inż. Jarosław Łapeta