artykuł nr 1

Zarządzenie nr 173/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014

 

OR.0050.173.2014
 
Zarządzenie nr 173/2014
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2014
 
w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłomnice” Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Nr POIS.09.03.00-00-617/13-00  w ramach Działania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm. ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 289), art. 53, 54, 68, 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z póź. zm. ),  oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 z póź. zm., Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 100/2013 z dnia 03.09.2013,
 zarządza się co następuje:
§ 1.
 
1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 par. 2 dla projektu pn Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłomnice” stosuje się zasady rachunkowości określone w danym zarządzeniu. Ewidencja księgowa będzie prowadzenia przy zastosowaniu kodu księgowego –nr zadania 23 Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłomnice”.
2. Rachunkiem bankowym na który będą przekazywane środki na dofinansowanie jest rachunek bankowy Gminy Kłomnice nr 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001. Z rachunku tego będą dokonywane wszystkie płatności dotyczące realizacji danego zadania.
 
§ 2.
 
1.Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dla danego projektu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 - załącznik nr 6  z tą zmianą, że okres ten nie może być krótszy niż określony w umowie.
2. Wszystkie dokumenty dotyczące dotowanego projektu będą opisywane zgodnie z wymaganiami Programu.
3. Segregatory z ww. dokumentami przechowywane są w zamkniętej szafie w Referacie finansowym (dokumenty księgowe) oraz pozostałe dokumenty w Referacie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a następnie po upływie 5 lat przekazane do archiwum zakładowego.
 
§ 3.
 
Na potrzeby realizacji projektu mają zastosowanie  procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kłomnice (Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 100/2013 z dnia 03.09.2013z póź. zm.). Przy czym Referatem realizującym dany projekt jest Referat ochrony środowiska i gospodarki odpadami..
§ 4
Na potrzeby realizacji projektu ma zastosowanie Instrukcja sporządzania i obiegu dokumentów (Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 102/08 z dnia 29.09.2008 ).
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie w okresie realizacji projektu.