artykuł nr 1

Zarządzenie nr 172/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014

OR.0050.172.2014
 
Zarządzenie nr 172/2014
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2014
 
w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap II ” Umowa Nr 00016-6921-UM1200027/14 w ramach Działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm. ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 289), art. 53, 54, 68, 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z póź. zm. ), art. 75 ust. 1 lit. c pkt. i Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005r. z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 z póź. zm., Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 100/2013 z dnia 03.09.2013., zarządza się co następuje:
§ 1.
 
1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 par. 2 dla projektu pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap II ” stosuje się zasady rachunkowości określone w danym zarządzeniu. Ewidencja księgowa będzie prowadzenia przy zastosowaniu kodu księgowego –nr zadania 21 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap II.
2. Zgodnie z umową rachunkiem bankowym na który będą przekazywane środki na dofinansowanie jest rachunek bankowy Gminy Kłomnice nr 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001. Z rachunku tego będą dokonywane płatności związane z realizacją zadania.
§ 2.
 
1.Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dla danego projektu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2010 z dnia 31.12.2010 - załącznik nr 6  z tą zmianą, że okres ten nie może być krótszy niż określony w umowie.
2. Wszystkie dokumenty dotyczące dotowanego projektu będą opisywane zgodnie z wymaganiami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Segregatory z ww. dokumentami przechowywane są w zamkniętej szafie w Referacie finansowym (dokumenty księgowe) oraz pozostałe dokumenty w Referacie gospodarki komunalnej i inwestycji, a następnie po upływie 5 lat przekazane do archiwum zakładowego.
 
 
§ 3.
 
Na potrzeby realizacji projektu mają zastosowanie  procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kłomnice (Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 100/2013 z dnia 03.09.2013 ).
Przy czym Referatem realizującym dany projekt jest Referat gospodarki komunalnej i inwestycji.
§ 4
Na potrzeby realizacji projektu ma zastosowanie Instrukcja sporządzania i obiegu dokumentów (Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice Nr 102/08 z dnia 29.09.2008).
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie w okresie realizacji projektu.