artykuł nr 1

Zarządzenie nr 171/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014

 

OR.0050.171.2014
 
Zarządzenie Nr 171/2014
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2014r
 
w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014r.
 
  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 235/XXIX/2013 z dnia 30.12.2013r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 170/2014 z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2014 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2014 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość wydatków.  
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załączniki nr 1 i 2130 KB