artykuł nr 1

Uchwała Nr 17.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

Uchwała Nr 17.IV.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2014r
 
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.,poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej uchwałą nr 306/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.10.2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w formacie danych XML.
2. Układ informacji i powiązań między danymi w elektronicznym wzorze deklaracji jest tożsamy z formularzem papierowym.
3. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Publicznych ePUAP lub System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.
4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.