artykuł nr 1

Uchwała Nr 15.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

Uchwała Nr 15.IV.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2014r
 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej
 
 Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 14, art.18 ust.2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz.594 z późn. zm.) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz.U. z 2013r, poz.1383 z późn.zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwała, co następuje:
 
§ 1
Uchyla się Uchwałę Nr 25/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów w sprawie utworzenia wspólnej straży gminnej.
§ 2
Wykonanie uchwały poprzez dokonanie wypowiedzenia porozumienia międzygminnego powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że § 1 uchwały wchodzi w życie z dniem rozwiązania porozumienia międzygminnego.