artykuł nr 1

Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

 Uchwała Nr 14.IV.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2014

 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., Nr 1736)
Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2014–2027 oraz Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2027 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236/XXIX/2013 z dnia 30.12.2013 roku otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 236/XXIX/2013 z dnia 30.12.2013 roku Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 318 KB
Załącznik nr 299 KB
Załącznik nr 1104 KB