artykuł nr 1

Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

 

Uchwała Nr 13.IV.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2014r
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
 
w Uchwale Nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
§ 1
 W związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzęczyce – etap II oraz bieżącą realizacją budżetu Gminy, dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014 rok tj. w uchwale Nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok w sposób następujący:
1/ zmiany w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie dochodów 174 132,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1 213 264,00 zł
- zmniejszenie przychodów 1 039 132,00 zł;
2/ szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
3/ załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
4/ dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3.Ustala się deficyt w wysokości 6 098 832,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych 5 800 000,00 zł
b) pożyczek 63 367,65 zł
c) wolnych środków 235 464,35 zł
§ 2
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 240 KB
Załącznik nr 1159 KB