artykuł nr 1

Uchwała nr 10.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014

 

UCHWAŁA NR 10.III.2014
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 16 grudnia 2014r. 
 
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice.
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 poz.594 z póżn.zm.),w związku z art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r.,poz.1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r.poz.1786)
 
Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Kłomnice w wysokości: 10 026,00 zł
a) wynagrodzenie zasadnicze: 5700,00 zł
b) dodatek funkcyjny: 1800,00 zł
c) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
w wysokości: 1500,00 zł
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego: 1026,00 zł.
§ 2.Traci moc uchwała Nr 14/III/2010 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 08 grudnia 2014r.