artykuł nr 1

Uchwała nr 9.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014

Uchwała Nr 9.III.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 16 grudnia 2014 r.
 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (Monitor Polski z 2014r., poz. 718), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (Monitor Polski z 2014r., poz. 895) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 661,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   1 062,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 274,00 zł
2) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
2 osie
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych
12
15 i więcej
15
1 456,00
1 588,00
1 853,00
1 987,00


 
3 osie
 
Stawka podatku w złotych
12
23 i więcej
23
1 853,00
1 987,00
2 250,00
2 385,00
 
 
4 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
12
29 i więcej
29
2 248,00
2 385,00
2 865,00
2 865,00
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 390,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
2 osie
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne
Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
12
31 i więcej
31
1 853,00
1 987,00
1 987,00
2 265,00
 
3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
12
40 i więcej
40
1 987,00
2 515,00
2 271,00
2 977,00
4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - przyczepy lub naczepy 661,00 zł
5) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
1 oś
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne
Inny system zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
12
25 i więcej
25
795,00
923,00
923,00
1 061,00
 
2 osie
Stawka podatku w złotych
12
38 i więcej
38
1 189,00
1 513,00
1 700,00
2 237,00
 
3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
12
38 i więcej
38
1 580,00
1 975,00
1 712,00
2 107,00
6) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Mniej niż 30 miejsc
Równej lub wyższej niż 30 miejsc
Stawka podatku w złotych
1 391,00
1 870,00
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 232/XXVIII/2013 z dnia 04.12.2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.