artykuł nr 1

Uchwała nr 8.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014

 

Uchwała Nr 8.III.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 16 grudnia 2014 r.
 
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchmości na 2015 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (Monitor Polski z 2014r., poz. 718) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),
Rada Gminy Kłomnice
uchwala:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni   0,84 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni   4,58 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni 0,20 zł
2) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 0,70 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej  19,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej 10,80 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² pow. użytkowej 4,70 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej 4,16 zł
3) OD BUDOWLI
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 222/XXVII/2013 z dnia 14.11.2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.